Transportation.png

B.A.Y բեռնափոխադրում

6 Shiraz St, Yerevan

Մենք կօգնենք ձեր բեռը տեղափոխել արագ և որակով: մեքենայի վերելակի միջոցով բեռը հեշտությաբ բեռնվում է և բեռնաթափվում: Մինիմալ արժեքները սկսած՝ 1-6 կմ -ի համար 2400 ՀՀ դրամ

1. Բեռնափոխադրում Գինը սկսած   2,400 դր-ից