Transportation.png

B.A.Y բեռնափոխադրում

6 Shiraz St, Yerevan

Մենք կօգնենք ձեր բեռը տեղափոխել արագ և որակով: մեքենայի վերելակի միջոցով բեռը հեշտությաբ բեռնվում է և բեռնաթափվում: Մինիմալ արժեքները սկսած՝ 10000-15000 դրամ

1. Բեռնափոխադրում Գինը սկսած   15,000 դր-ից
2. Բեռնափոխադրում Գինը սկսած   10,000 դր-ից